1 Citation and commencement

These Regulations may be cited as the Housing Renewal Grants (Prescribed Form and Particulars) (Welsh Form and Particulars) (Amendment) Regulations 1999 and shall come into force on 10th August 1999.

NOTES
Initial Commencement
Specified date

Specified date: 10 August 1999: see above.

2 Amendment of the Housing Renewal Grants (Prescribed Form and Particulars) (Welsh Form and Particulars) Regulations 1998

2Amendment of the Housing Renewal Grants (Prescribed Form and Particulars) (Welsh Form and Particulars) Regulations 1998

The form set out in the Schedule to the Housing Renewal Grants (Prescribed Form and Particulars) (Welsh Form and Particulars) Regulations 1998 is amended as specified in the Schedule to these Regulations.

NOTES
Initial Commencement
Specified date

Specified date: 10 August 1999: see reg 1.

3 Application

3Application

These Regulations shall not have effect in relation to applications for a grant made before 10th August 1999.

NOTES
Initial Commencement
Specified date

Specified date: 10 August 1999: see reg 1.

Signature

Signed by authority of the Secretary of State for Wales

Jon Owen Jones

Parliamentary Under Secretary of State,

Welsh Office

27th June 1999

SCHEDULE Amendments to the Form Entitled Ceisiadau Perchen-Feddiannydd a Thenant am Grantiau Adnewyddu Tai

SCHEDULE  Amendments to the Form Entitled “Ceisiadau Perchen-Feddiannydd a Thenant am Grantiau Adnewyddu Tai” Regulation 2

1

In question 1, omit “Nodyn 1

2

At the end of the list in question 2C.3, add—

“—tenantiaeth am dymor blynyddoedd absoliwt lle nad oes llai na phum mlynedd yn weddill cyn y dyddiad y daw i ben ar ddyddiad y cais.”

3

In paragraph 2 of the notes at the beginning of Part 3—

(a)    in sub-paragraph (1)(a) after “y ceisydd, neu” insert “(lle bo mwy nag un)”;

(b)    in sub-paragraph (2)(a) after “unrhyw ddeiliad anabl” insert “, neu (lle bo mwy nag un) bob deiliad anabl,”; and

(c)    omit paragraph 2(2)(b).

4

For question 3.1 substitute—

“A ydych chi, neu eich partner, yn cael (ac â hawl i gael) cymhorthdal incwm neu lwfans ceisio gwaith sy'n seiliedig ar incwm?
Nodyn 48
Ydwyf/Ydyw
Rhowch y manylion gan gynnwys y dyddiadau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ewch i'r Datganiad ar ddiwedd y Rhan hon)
Nac ydwyf/ydyw

5

For question 3.6, substitute—

“3.6

A fuoch chi, neu eich partner, yn anabl i weithio, neu'n cael eich trin fel pe baech yn anabl i weithio, am o leiaf y 364 diwrnod diwethaf yn ddi-dor?

ChiEich partnerNodyn 52
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rhowch y manylion gan gynnwys y dyddiadau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ChiEich partner”.
Naddo. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

For question 3.7, substitute—

“3.7

Os oes afiechyd terfynol arnoch chi, neu eich partner, a fuoch chi neu eich partner, yn methu a gweithio, neu'n cael eich trin fel pe baech yn methu a gweithio, am o leiafy 196 diwrnod diwethaf yn ddi-dor?

Nodyn 53
ChiEich partner
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rhowch y manylion gan gynnwys y dyddiadau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ChiEich partner”.
Naddo. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Omit question 3.22.

8

In question 3.29, insert in the appropriate place—

(i)“Tâl gofal cymunedol£. . . . . . . . £. . . . . . . . Nodyn 83A”;
(ii)“Lwfans adsefydlu:£. . . . . . . . £. . . . . . . . Nodyn 84A”.

9

In question 3.31—

(a)    insert in the appropriate place—

“Benthyciad Datblygu Gyrfa:    £ . . . . . . . . . . . .£ . . . . . . . . . . . .Nodyn 85A”;

(b)    after “Lwfans hyfforddiant y Llywodraeth    £ . . . . . . . . .£ . . . . . . . . “ add “Nodyn 85B”;

(c)    insert in the appropriate place—

“Taliadau yswiriant:     £ . . . . . . . . . . . . . .£ . . . . . . . . . . . . . .Nodyn 86A”.

10

At the end of question 3.34 for “Nodyn 90” substitute “Nodiadau 90 & 90A”.

11

In question 3.38

(a)    omit “, neu un neu ragor o'r plant,” (where those words first occur);

(b)    for the words after “awdurdod lleol,” to “pen-blwydd yn 11 oed” substitute “ac mae'r tâl yn ymwneud â chyfnod sy'n dechrau ar ben-blwydd y plentyn yn 8 oed ac yn gorffen ar y diwrnod cyn y dydd Llun cyntafym mis Medi yn dilyn ei ben-blwydd yn 12 oed”; and

(c)    above “(Os “Oes” am un neu ragor” insert—

(Os ydych wedi enwi mwy nag un plentyn yng nghwestiwn 3.15, rhowch yr wybodaeth hon am bob un o'r plant hynny.)”.

12

In the Authorisation at the end of Part III of the form—

(a)    to the right of the heading “Authorisation” insert “Nodyn 95A”;

(b)    in paragraphs (a) and (b)—

(i)    for “Os ydych yn cael” substitute “I'r rhai sy'n cael”;

(ii)    for “ch cais” substitute “r cais”;

(iii)    for “os rhowch ganiatâd” substitute “os bydd y rheiny sy'n derbyn y cais yn rhoi caniatâd”;

(iv)    for “Os ydych yn dymuno gwneud hyn” in paragraph (a) and for “Os ydych yn fodlon i'r Cyngor gyfeirio at eich cofnodion HB neu CTB presennol” in paragraph (b), substitute “Er mwyn rhoi caniatâd”;

(c)    in paragraph (a), omit “neu rif yswiriant gwladol”; and

(d)    in paragraph (b), for “eich cofnodion HB neu CTB” substitute “eu cofnodion HB neu CTB”.

13

In the notes at the end of the form, omit note 1.

14

In note 42—

(i)    after “tenantiaeth statudol o dan Ddeddf Rhenti (Amaethyddiaeth) 1976 neu Ddeddf Rhenti 1977,” omit “neu”;

(ii)    after “ddaliadaeth amaethyddol sicr o dan Ran I o Ddeddf Tai 1988” for “.” substitute “; or”;

(iii)    at the end of the list add—

“—denantiaeth am dymor blynyddoedd absoliwt lle nad oes llai na phum mlynedd yn weddill cyn y dyddiad y daw i ben ar ddiwrnod y cais.”.

15

Omit note 68.

16

In note 83—

(i)    for “taliadau o Ymddiriedolaethau Macfarlane, y Gronfa Byw yn Annibynnol, y Gronfa Byw yn Annibynnol (Estyniad) neu'r Gronfa Byw yn Annibynnol (1993)” substitute “taliadau o Ymddiriedolaethau MacFarlane, Ymddiriedolaeth Eileen neu'r Cronfeydd Byw yn Annibynnol”;

(ii)    at the end of the list in the first paragraph, add—

“—taliadau ychwanegol gorfodol a wnaed i chi er mwyn cyfranogi yn Newis Sector Gwirfoddol y Fargen Newydd neu yn Newis Tasglu Amgylchedd y Fargen Newydd lle byddwch yn hunangyflogedig o dan Ddewis Cyflogaeth y Fargen Newydd a wnaed o dan adran 2 o Ddeddf Cyflogaeth a Hyfforddiant 1973;

—taliadau dewisol ar gyfer anghenion arbennig a wnaed i chi er mwyn cyfranogi yn Newis Llawn-Amser Addysg a Hyfforddiant y Fargen Newydd a wnaed o dan adran 2 o Ddeddf Cyflogaeth a Hyfforddiant 1973;”.

17

After note 83, insert—

“83A

Mae hyn yn golygu taliad a wnaed o dan Ddeddf Gofal Cymunedol (Taliadau Uniongyrchol) 1996 neu o dan adran 12B o Ddeddf Gwaith Cymdeithasol (yr Alban) 1968.”.

18

After note 84, insert—

“84A

Mae hyn yn golygu unrhyw lwfans adsefydlu a dalwyd i chi o dan adran 2 o Ddeddf Cyflogaeth a Hyfforddiant 1973.”.

19

In note 85—

(i)    after “nodyn 83”, add “neu nodyn 83A”;

(ii)    after the word “gwirfoddol”, add—

“ac yn achos Gogledd Iwerddon, bwrdd iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ac eithrio fel a ddarperir yng Ngorchymyn Plant (Gogledd Iwerddon) 1995”.

20

After note 85, insert—

“85A

Mae hyn yn golygu Benthyciad Datblygu Gyrfa a dalwyd o dan adran 2 o Ddeddf Cyflogaeth a Hyfforddiant 1973.

85B

Peidiwch â chynnwys unrhyw daliadau incwm a gawsoch am gymryd rhan yn y canlynol—

—Dewis Cyflogaeth y Fargen Newydd;

—Dewis Sector Gwirfoddol y Fargen Newydd;

—Dewis Tasglu Amgylchedd y Fargen Newydd;

—Dewis Addysg a Hyfforddiant Amser-Llawn y Fargen Newydd;

—cwrs cysylltiedig â chyflogaeth nad yw'n para'n hwy na 12 mis yn olynol ac sy'n cyrraedd y safon sy'n ofynnol o dan reoliad 17A o Reoliadau Lwfans Ceisio Gwaith 1996;

oni fydd y paragraff canlynol yn gymwys.

Lle'r ydych yn cael neu wedi cael cymorth ar gyfer sefydlu neu gyflawni gweithgaredd masnachol o dan Ddewis Cyflogaeth y Fargen Newydd, dylech grybwyll unrhyw daliadau i'ch galluogi i dalu'r treuliau wrth gyflawni'r gweithgaredd hwnnw, neu wneud ad-daliadau ar fenthyciad cysylltiedig. Lle'r ydych yn mynychu cwrs sy'n ymwneud â'ch gwaith, dylech grybwyll hefyd unrhyw daliad a gafwyd mewn cysylltiad â'ch anghenion arbennig.”.

21

In note 86, after “teulu” add—

“neu ar gyfer personau eraill y darperwch lety ar eu cyfer ac yn yr achos hwn anwybydder hefyd unrhyw daliadau gan y bobl hyn.”.

22

After note 86, insert—

“86A

Ystyr “taliadau yswiriant” yw unrhyw daliadau a geir o dan bolisi yswiriant i alluogi gwneud ad-daliadau:

(a)    ar forgais eich cartref eich hun;

(b)    ar gytundeb credyd defnyddwyr neu gytundeb hur defnyddwyr a reoleiddir gan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974; neu

(c)    ar gytundeb hurbrynu neu gytundeb gwerthiant amodol fel y'u diffinnir at ddibenion Deddf Hurbrynu 1964.

Anwybyddir y taliadau yswiriant hyn i'r graddau nad ydynt yn uwch na'r swm y mae ei angen er mwyn caniatáu i'r taliadau eraill a grybwyllir uchod gael eu gwneud. O ran eich morgais, bydd y swm i'w anwybyddu yn cynnwys unrhyw swm y mae ei angen i dalu premiymau ar bolisi yswiriant adeiladau sy'n ofynnol yn ôl telerau'r morgais ar eich cartref.”.

23

In note 90—

(a)    insert in the appropriate place “taliadau yswiriant (gweler nodyn 86A)”;

(b)    for “(gweler nodyn 86);” substitute—

“(gweler nodyn 85);

—glo mantais neu daliadau a wnaed yn lle hynny o dan adran 19(1)(a) o Ddeddf Diwydiant Glo 1994;”;

(c)    for “taliadau o Ymddiriedolaethau Macfarlane, y Gronfa Byw yn Annibynnol, y Gronfa Byw yn Annibynnol (Estyniad) neu'r Gronfa Byw yn Annibynnol (1993)” substitute “taliadau o Ymddiriedolaethau MacFarlane, Ymddiriedolaeth Eileen neu'r Cronfeydd Byw yn Annibynnol”.

24

After note 90, insert—

“90A

Peidiwch â chynnwys unrhyw daliadau cyfalaf a gawsoch am gymryd rhan yn y canlynol—

—Dewis Cyflogaeth y Fargen Newydd;

—Dewis Sector Gwirfoddol y Fargen Newydd;

—Dewis Tasglu Amgylchedd y Fargen Newydd;

—Dewis Addysg a Hyfforddiant Amser-Llawn y Fargen Newydd;

—cwrs cysylltiedig â chyflogaeth nad yw'n para'n hwy na 12 mis yn olynol ac sy'n cyrraedd y safon sy'n ofynnol o dan reoliad 17A o Reoliadau Lwfans Ceisio Gwaith 1996;

oni fydd y paragraff canlynol yn gymwys.

Lle'r ydych yn cael neu wedi cael unrhyw gymorth o dan Ddewis hunan-gyflogaeth y Fargen Newydd, bydd angen i chi grybwyll unrhyw swm cyfalaf yr ydych wedi'i gaffael o fewn y flwyddyn ddiwethaf er mwyn sefydlu neu gyflawni gweithgaredd masnachol y ceir neu y cafwyd cymorth mewn cysylltiad ag ef. Lle'r ydych yn mynychu cwrs sy'n ymwneud â'ch gwaith, dylech grybwyll hefyd unrhyw daliad a gafwyd mewn cysylltiad â'ch anghenion arbennig o fewn y flwyddyn ddiwethaf.”.

25

In note 91 for the last entry in the list in the second paragraph, substitute—

“—cyfalaf a weinyddir gan lysoedd Cymru a Lloegr neu'r Alban ar ran unrhyw berson, yn deillio o ddyfarniad iawndal am anaf personol i'r person hwnnw neu, yn achos person o dan 18 oed, o iawndal am farwolaeth un o'r rhieni neu'r ddau riant.”.

26

At the end of note 93, add—

“Dylech ateb “Nac ydwyf” i'r cwestiwn hwn lle mae'ch treuliau am ofal plant wedi cael eu had-dalu yngly'n â'ch cyfranogiad mewn rhaglen gyflogaeth a bennwyd yn rheoliad 75(1)(a)(ii) o Reoliadau Lwfans Ceisio Gwaith neu mewn cynllun hyfforddiant a bennwyd yn rheoliad 75(1)(b)(ii) o'r Rheoliadau hynny”.

27

After note 95 insert—

“95A

Gall fod o gymorth i'r Cyngor i brosesu'r cais yn gyflymach os yw pob person sy'n cad cymhorthdal incwm neu lwfans ceisio gwaith ar sail incwm yn llenwi'r awdurdodiad ar ddiwedd Rhan 3. Er hynny, nid oes rhaid gwneud hyn.”.

NOTES
Initial Commencement
Specified date

Specified date: 10 August 1999: see reg 1.

NODYN ESBONIADOL

NODYN ESBONIADOL (Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Rheoliadau)

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r ffurflen a nodir yn yr Atodlen i Reoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Ffurflen a Manylion a Ragnodir) (Ffurflen a Manylion Cymraeg) 1998 ac sydd i'w defnyddio gan berchen-feddianwyr a thenantiaid wrth wneud cais am grantiau adnewyddu tai o dan Bennod I o Ran I o Ddeddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996.

EXPLANATORY NOTE

EXPLANATORY NOTE (This note is not part of the Regulations)

These Regulations amend the form set out in the Schedule to the Housing Renewal Grants (Prescribed Form and Particulars) (Welsh Form and Particulars) Regulations 1998, to be used by owner-occupiers and tenants when applying for housing renewal grants under Chapter I of Part I of the Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996.